English       Join KSYM

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

שבת פרשת וישלח

מנחה מוקדמת: 12:30
הדלקת נרות: 16:13
מנחה/קבלת שבת: 16:20
שחרית: 5:56, 7:00, 8:15, 9:00 (למתפללים במניין של 9 להגיד את קריאת שמע קודם)
סוף זמן קריאת שמע: 9:00
סוף זמן תפילה: 9:51
מנחה: 12:02, 4:00
ערבית וצאת שבת: 17:09

 

זמני תפילות לימי חול:


שחרית:
ימי ראשון עד חמישי: 6:11, 7:00, 8:15
יום שישי: 6:19, 8:30,7:15
מנחה: 16:24
ערבית: 16:57, 22:00

 

 

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

חנוכת הבית