English       Join KSYM
  • ברוכים הבאים

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 שבת פרשת צו/שבת הגדול

מנחה מוקדמת 13:30
מנחה מוקדמת לשבת מוקדמת 17:25
הדלקת נרות מוקדמת 17:40
הדלקת נרות: 18:36
מנחה וקבלת שבת: 18:43

שחרית: 5:56, 7:00, 8:30, 9:00

סוף זמן קריאת שמע: 9:36
סוף זמן תפילה: 10:39
מנחה: 17:30, 18:25
ערבית: 19:32

זמנים לימי חול
שחרית ימים ראשון עד חמישי: 6:09, 7:30, 8:15
שחרית יום שישי 6:03, 7:30, 8:15, 9:00
מנחה: 18:47
ערבית: 19:21, 21:00הודעות

 הודעות!

 

 

 

זמני תפילות ימי חול

שחרית ימי ראשון עד חמישי
6:07, 7:00, 8:15
שחרית ימי שישי
6:02, 8:30,7:15, 9:00
מנחה
17:12
מנחה
12:24, 4:40
ערבית
 17:45, 22:00

הרימו תרומה לבית הכנסת

הרשמו לניוזלטר

חנוכת הבית