English       Join KSYM
  • ברוכים הבאים

ברוכים הבאים

זמני תפילה

 שבת פרשת ניצבים-וילך
מנחה מוקדמת לשבת מוקדמת 17:21
הדלקת נרות מוקדמת 17:36
הדלקת נרות: 18:34
מנחה וקבלת שבת: 18:41

שחרית: 5:46, 7:00, 8:30, 9:00
סוף זמן קריאת שמע: 9:28
סוף זמן תפילה: 10:31


מנחה: 17:00, 18:20
ערבית: 19:27

זמנים לימי חול לתאריכים 10-14.9.23

שחרית ימים ראשון עד חמישי:
שחרית בנץ עם סליחות 22 דקות לפני הנץ
סליחות 6:40, שחרית 7:30
סליחות 7:50 שחרית 8:15

מנחה: 18:35
ערבית: 19:11, 21:00

 

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

הרשמו לניוזלטר

חנוכת הבית