English       Join KSYM
  • ברוכים הבאים

ברוכים הבאים

זמני תפילה

 שבת פרשת בהעלותך

מנחה מוקדמת 13:30
מנחה מוקדמת לשבת מוקדמת 17:58
הדלקת נרות מוקדמת 18:13
הדלקת נרות: 19:19
מנחה וקבלת שבת: 19:26

שחרית: 5:01, 7:00, 8:30, 9:00
סוף זמן קריאת שמע: 9:06
סוף זמן תפילה: 10:17


מנחה: 17:30, 19:05
ערבית: 20:15

זמנים לימי חול לתאריכים 4-9.6.23
שחרית ימים ראשון עד חמישי: 5:16, 7:30, 8:15
שחרית יום שישי 5:15, 7:30, 8:15, 9:00
מנחה: 19:30
ערבית: 20:03, 21:00הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

הרשמו לניוזלטר

חנוכת הבית