English       Join KSYM

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 • שבת

  במדבר
 • מנחה/קבלת שבת מוקדמת

  17:55
 • הדלקת נרות מוקדמת

  לא לפני 18:10
 • הדלקת נרות

  19:15
 • מנחה/קבלת שבת

  19:22 - רק למעלה
 • מנחה/קבלת שבת לבני נוער

  19:25 למטה
 • שחרית

  5:03, 7:00, 8:30, 9:00
 • שחרית לבני נוער

  9:00
 • סוף זמן קריאת שמע

  9:06
 • סוף זמן תפילה

  10:17
 • מנחה

  17:30, 18:30
 • ערבית וצאת שבת

  20:11

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

Pixel

חנוכת הבית