English       Join KSYM
  • ברוכים הבאים

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

שבת פרשת
יתרו
מנחה מוקדמת
12:30
הדלקת נרות
16:59
מנחה/קבלת שבת
17:06
שחרית
5:53, 7:00, 8:30, 9:00 (למתפללים במניין של 9 להגיד את קריאת שמע קודם)
סוף זמן קריאת שמע
09:10
סוף זמן תפילה
10:04
מנחה
12:24, 4:40
ערבית וצאת שבת
17:56

הודעות

 הודעות!

 

 

 

זמני תפילות ימי חול

שחרית ימי ראשון עד חמישי
6:07, 7:00, 8:15
שחרית ימי שישי
6:02, 8:30,7:15, 9:00
מנחה
17:12
מנחה
12:24, 4:40
ערבית
 17:45, 22:00

הרימו תרומה לבית הכנסת

הרשמו לניוזלטר

חנוכת הבית