English       Join KSYM
  • ברוכים הבאים

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 שבת פרשת ויקרא

מנחה מוקדמת 17:22
הדלקת נרות מוקדמת 17:37
הדלקת נרות: 18:31
מנחה וקבלת שבת: 18:38

שחרית: 6:05, 7:00, 8:30, 9:00

סוף זמן קריאת שמע: 9:42
סוף זמן תפילה: 10:43
מנחה: 17:30, 18:20
ערבית: 19:27

זמנים לימי חול
שחרית ימים ראשון עד חמישי: 6:18, 7:30, 8:15
שחרית יום שישי 6:12, 7:30, 8:15, 9:00
מנחה: 18:43
ערבית: 19:16, 21:00הודעות

 הודעות!

 

 

 

זמני תפילות ימי חול

שחרית ימי ראשון עד חמישי
6:07, 7:00, 8:15
שחרית ימי שישי
6:02, 8:30,7:15, 9:00
מנחה
17:12
מנחה
12:24, 4:40
ערבית
 17:45, 22:00

הרימו תרומה לבית הכנסת

הרשמו לניוזלטר

חנוכת הבית