English       Join KSYM

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

שבת פרשת וילך
הדלקת נרות: 18:04
מנחה/קבלת שבת: 18:11
שחרית: 6:06, 7:00, 8:30, 9:00
מניין לבני נוער 9:00
סוף זמן קריאת שמע: 9:31
סוף זמן תפילה: 10:30
מנחה: 18:00 16:40
דרשת שובת שובה מאת הרב: 17:00
ערבית וצאת שבת: 18:58

 

זמני תפילות לימי חול:


שחרית:
ימי ראשון עד חמישי: נץ, 7:00, 8:15
יום שישי: נץ, 7:15,8:30,9:00
נץ ביום ראשון: 6:16
נץ ביום שישי: 6:19
מנחה: 18:10
ערבית: 18:43

זמני סליחות:
ימי ראשון - שני: 6:30, 7:45 
יום שלישי - ערב יום כיפור 7:15, 8:00

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

חנוכת הבית