English       Join KSYM

ברוכים הבאים לאתר עמותת בית הכנסת .  


תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.
הגלישה או כל שימוש אחר שהוא באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים להם, אנא עזוב את האתר כעת ואל תעשה בו שימוש.

השימוש באתר
האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במי מהתכנים הנמצאים באתר. אין להציג את האתר בתוך מסגרת כלשהי (IFRAME) באתרים אחרים ללא רשות בכתב מעמותת בית הכנסת .

אחריות
השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) . חובה עליך לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, ו/או מתאימים לצרכיך.
עמותת בית הכנסת לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות, אובדן או הפסד עקב שימוש באתר ו/או הסתמכות על מידע ותכנים המוצגים בו.

זמינות ואבטחת האתר
עמותת בית הכנסת משתדלת להפעיל את האתר ללא תקלות תוך שימוש באמצעים מתקדמים. אם זאת איננו יכולים להבטיח זמינות של 100% עקב הפסקות שרות יזומות ו/או תקלות. כמו כן איננו יכולים להבטיח הגנה של 100% מפני פריצה או תוכנות זדוניות. עמותת בית הכנסת לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם עקב הפסקת ו/או שיבוש פעילות האתר או עקב פריצה וחשיפת המידע או התכנים.

גישה לאתר
עמותת בית הכנסת רשאית לסרב להעניק גישה לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולגולש לא תהיה טענה כנגדה.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר על תכניו (לרבות: תכנים טקסטואלים, תמונות, עיצוב, קבצי מדיה, רכיבים, פלאגים, קוד) הם קניינה של עמותת בית הכנסת (או מי מטעמה, לרבות צד שלישי אשר התיר לה לעשות שימוש בקניינו).
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ תכני האתר או חלקם מהם ללא קבלת אישור בכתב מעמותת בית הכנסת .

קישורים
עמותת בית הכנסת אינה אחריאית על קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ואינה מספקת ערובה למהימנות או שלימות אתרים אלו.

פרסומים
עמותת בית הכנסת אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

שינויים
עמותת בית הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לגרוע מעת לעת מתנאי שימוש אלו, ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש באתר לאחר פרסום תנאי שימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם.

סמכות שיפוט
על תנאי השימוש יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.