English       Join KSYM

ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 • שבת

  קרח
 • מנחה/קבלת שבת מוקדמת

  18:05
 • הדלקת נרות מוקדמת

  לא לפני 18:20
 • הדלקת נרות

  19:27
 • מנחה/קבלת שבת

  19:34
 • שחרית

  5:02, 7:00, 8:30, 9:00
 • סוף זמן קריאת שמע

  9:09
 • סוף זמן תפילה

  10:20
 • מנחה

  17:30, 19:20
 • ערבית וצאת שבת

  20:22

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

חנוכת הבית