English       Join KSYM

ניתן לבצע תרומות חסכוניות באמצעות הטבלה הבאה. שים לב שהמידע שלהלן מותאם כדי לספק לך הכרה במס במטבע המועדף עליך תוך צמצום סכום דמי העסקאות שבית הכנסת משלם. תודה על תמיכתך!

אנא ציין את מטרת התשלום שלך בעת שליחת טפסי התשלום המקוונים.

 

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' רבקה בירון, מנהלת בית הכנסת במייל: 

 

  ישראל (שקלים בלבד) (USD, GBP, CAD) ארה״ב, אנגליה, וקנדה
תשלומים לקרן הבניין בלבד

צ'קים:
לטובת: בית הכנסת אשכנז-בוכמן

העברה בנקאית:
בנק אגוד (13)
סניף 154
חשבון: 1094813
בית הכנסת אשכנז-בוכמן

פלטפורמת JGive תומכת בתשלומים קבועים או חוזרים במספר מטבעות זרים, ומנפיקה קבלות מס במדינות אלו. לחץ כאן כדי לשלם במטבע חוץ.
תשלומים מעל 4000 ש"ח (למעט קרן בנייה)

צ'קים:
לטובת: בית הכנסת אשכנז-בוכמן

העברה בנקאית:
בנק מזרחי (20)
סניף 521
חשבון 136396
בית הכנסת אשכנז-בוכמן

דמי חבר

לשלם בכרטיס אשראי:

תשלומים רגילים/קטנים, מושבים, חסויות (למעט קרן בנייה)