English       Join KSYM
דמי חבר שנתי / אפשרויות תשלומים
 
.בבית הכנסת שלנו יש שני סוגים שונים של חברות: חבר קרן בנייה וחבר עמית.
 הסכום של דמי חבר הוא שונה לחברי קרן לבניין ולחברים עמיתיים. בנוסף, קיימים שיעורים שונים למשפחה בראשות זוג נשוי או למשפחה חד הורית..
 
חבר קרן בנייה נדרש להתחייב לשלם סכום כולל של 7500 $ או 26,500 ₪ בגין אחזקת בניין בית הכנסת בנוסף לדמי החברות השנתיים שלהם. חברי קרן הבניין מקבלים הנחות על השכרת אולם בית הכנסת, העדפה לישיבה בימים נוראים והטבות נוספות.
 
:דמי חבר שנתיים לחברי קרן הבניין:
משפחה: 1,650 ש"ח
יחיד: 850 ש"ח
 
:(דמי חבר שנתיים לחברי שאינם חברי קרן הבניין (חברים עמיתים
משפחה: 2,000 ש"ח
יחיד: 1,000 ש"ח

 

רישום כחבר קרן הבניין - משפחה  רישום כחבר קרן הבניין - יחיד 
ישום כחבר עמית - משפחה  רישום כחבר עמית - יחיד