Important Message from Dov Katz, Shul President הודעה חשובה מדב כץ, נשיא בית הכנסת