R‍EMINDER -Chanukah Tiyul Nov 30 - תזכורת טיול בחנוכה